stjbc_author

November 5, 2021

stjbc_author

November 5, 2021

stjbc_author

November 5, 2021

stjbc_author

November 5, 2021

stjbc_author

November 4, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมีผู้บริหารร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย 4 ภาค” ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงบ่าย ซึ่งผู้เรียนและผู้ปกครองที่รับฟังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้เรียนที่ทำแบบประเมิน จะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมจากสมาคมฯ

stjbc_author

November 1, 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจและผู้เรียนของศูนย์การเรียน ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์)

การบรรยายในหัวข้อ“วัฒนธรรมไทย 4 ภาค” วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

stjbc_author

October 29, 2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์นศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น

stjbc_author

October 23, 2021

stjbc_author

October 20, 2021

ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุระหว่าง 12-18 ปี ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน) เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สถานที่ฉีด อาคารธงธน สิทธิคุณ ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะครู บุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเป็นอย่างดี

stjbc_author

October 20, 2021
1 2 3 11