stjbc_author

May 11, 2023

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ มอบหมายให้ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “Stop Violence in School ยุติความรุนแรงในสถานศึกษา” จัดโดย GLOBISH ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีการนำเสนอผลการวิจัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง นำเสนอสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และนำเสนอแนวทางการรับมือสื่อเมื่อเกิดเหตุภายในสถานศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

stjbc_author

April 30, 2023
1 2 37