๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์นศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น

stjbc_author

October 23, 2021

stjbc_author

October 20, 2021

ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุระหว่าง 12-18 ปี ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน) เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สถานที่ฉีด อาคารธงธน สิทธิคุณ ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฯ และเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และคณะครู บุคลากรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเป็นอย่างดี

stjbc_author

October 20, 2021

stjbc_author

October 20, 2021

stjbc_author

October 18, 2021

stjbc_author

October 12, 2021

stjbc_author

October 12, 2021

stjbc_author

October 12, 2021
1 2 10