Lifelong Education and Career Promotion Association (LECP)

สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

สมามการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพององค์กร ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมที่กำหนดไว้

Lifelong Education and Career Promotion Association (LECP)

สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

สมามการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพององค์กร ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมที่กำหนดไว้

ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารสมาคม

ตัวอย่างบทความข่าวสารสมาคม