stjbc_author

June 29, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา และคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

stjbc_author

June 27, 2021

stjbc_author

June 27, 2021

stjbc_author

June 27, 2021

คุณครู ศกร. มารับวัคซีน เข็มที่ 1 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) #สุขด้วยกัน สุขยิ่งขึ้น

วันที่ 3 และวันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครูและผู้บริหาร ศูนย์การเรียน เข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 เข็มที่ 1

stjbc_author

June 11, 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) โดยผู้จัดการศึกษาและคณะผู้บริหารได้พบปะผู้เรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางในการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

stjbc_author

May 30, 2021

stjbc_author

May 28, 2021
1 9 10 11