เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง “การเรียบเรียงภาษาและใช้ถอยคำเพื่อการสื่อสาร”โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กรรณิการ์ แก้วประสิทธิ์มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เรียน<ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม/ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การเข้าร่วมเป็นอย่างดี