stjbc_author

March 3, 2022

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)”

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณภานุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick ในการมาให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาและผู้สนใจ โดยหัวข้อในการอบรมให้ความรู้คือ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)” กิจกรรมวันนี้มีนายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับฟังเป็นอย่างดี โดยผู้เรียนและผู้สนใจที่ทำแบบประเมินการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

stjbc_author

February 20, 2022

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 20, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาของ (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 15, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และวัดผลประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 9, 2022

stjbc_author

January 31, 2022

นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคม ส.ก.ส.อ. ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน และ นางศิริขวัญ ทิพย์มังกร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการ สพม. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก และ หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

stjbc_author

January 19, 2022

นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารร่วมสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพม.กท.1

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางเข้าพบ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.1 โดย ผอ.สพม.กท.1 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลผลิต (output) จากการทำโครงงานตามหลักสูตรไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวก ในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม.กท.1 ด้วย

stjbc_author

January 12, 2022

stjbc_author

January 11, 2022

stjbc_author

January 10, 2022
1 2