เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานจากศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และโครงการนครพนมโมเดล นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม , ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เรียนอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

stjbc_author

December 16, 2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับเชิญจาก คุณพ่อ อาดรีอาโน เปโลซิน วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี มาร่วมแบ่งปันภาระกิจที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และบรรยาย เรื่องการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้กับบราเดอร์ จากวิทยาลัยแสงธรรม พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงงานของผู้เรียนของศูนย์การเรียนฯ ที่อยู่ในความดูแลของวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

stjbc_author

March 15, 2022

วันนี้ (1 มี.ค. 65) เวลา 10:00 น. : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Just Stop Gambling ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นรายงานการพนันออนไลน์ สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บริหาร สสส. และผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ต่อมา เวลา 13:30 น. นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การเรียน ทั้ง 3 แห่ง ได้ประชุมเป็นกรณีพิเศษ ร่วมกับผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือถึงการพัฒนาเนื้อหาสาระ การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน สำหรับผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย ของศูนย์การเรียนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ศูนย์การเรียนเป็นพื้นที่นำร่อง อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนได้มีความรู้เท่าทันปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการพนันอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยภาคีเครือข่าย สสส. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา

stjbc_author

March 2, 2022

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)”

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณภานุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick ในการมาให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาและผู้สนใจ โดยหัวข้อในการอบรมให้ความรู้คือ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)” กิจกรรมวันนี้มีนายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับฟังเป็นอย่างดี โดยผู้เรียนและผู้สนใจที่ทำแบบประเมินการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

stjbc_author

February 20, 2022

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 20, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาของ (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 15, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และวัดผลประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 9, 2022

stjbc_author

January 31, 2022

การประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคม และนายอนุกูล อ่ำอนันต์ กรรมการสมาคม ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมทั้งนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

stjbc_author

January 20, 2022

นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารร่วมสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพม.กท.1

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางเข้าพบ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.1 โดย ผอ.สพม.กท.1 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลผลิต (output) จากการทำโครงงานตามหลักสูตรไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวก ในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม.กท.1 ด้วย

stjbc_author

January 12, 2022
1 2