เมื่อวันที่ (1 ก.พ. 66) ระหว่างเวลา 09:00 – 12:30 น. สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบ Game-based Learning ตามหลักสูตร ในหัวข้อ “การพัฒนาความรอบรู้พนันออนไลน์” ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยู่ในความดูแลโดยกระบวนการยุติธรรม สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ นางชามานันท์ สุจริตกุล หัวหน้าโครงการ เป็นวิทยากรกระบวนการ และได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

stjbc_author

February 2, 2023

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อสื่อสารแนวทางและทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรม อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และผ่านการประชุมทางไกล Online

stjbc_author

January 22, 2023

stjbc_author

January 17, 2023

stjbc_author

January 14, 2023

stjbc_author

January 13, 2023
1 2 22