stjbc_author

November 15, 2023

stjbc_author

November 15, 2023

stjbc_author

November 15, 2023

18 ตุลาคม พ.ศ.2566 นางสาวสุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนและสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยทางสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ นำโดยผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยที่ผ่านมาทางสมาคมทั้งสองสมาคม ได้ทำความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนของโรงเรีนนเอกชนนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษากลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาควบคู่กับการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนและดำเนินการต่อ MOU(ลงนามความร่วมมือ)เป็นครั้งที่ 2

stjbc_author

November 15, 2023

เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2566 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส พร้อมนางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยศูนย์การเรียนและนายชวล ชัยวรวัช กรรมการสมาคมฯ เข้าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ ด้านการทำขนมลูกชุบ และการอบรมการเป็นบารริสต้าเบื้องต้นแก่ผู้เรียนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพเสริม สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรศูนย์การเรียนที่ต้องการพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้

stjbc_author

October 17, 2023

ช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอาชีพ ด้านขนมผกากรองและผ้ามัดย้อม แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงด้านการทำขนมผกากรอง แก่ผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการจัดการศึกษาร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือสร้างอาชีพเสริม สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรศูนย์การเรียนที่ต้องการพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้

stjbc_author

October 10, 2023

สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส เข้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอาชีพ ด้านขนมผกากรองและเพ้นท์ผ้า แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงด้านการทำขนมผกากรอง แก่ผู้เรียนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องการจัดการศึกษาร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือสร้างอาชีพเสริม สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรศูนย์การเรียนที่ต้องการพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้

stjbc_author

October 10, 2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)นาวสาวศุภรดา จึงสำราญ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาธุรกิจวิศวกรรม ในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับดารจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำปริญญานิพนธ์ เรื่อง”การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน” จัดทำโดยนางสาวนันทวดี เวรุณาลักษณ์ และนางสาวชลธิชา แซ่โง้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็นอาจทรย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

stjbc_author

August 30, 2023

วันที่ 23/8/2566 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ตัวแทนผู้รับใบอนุญาตจัดการศึกษาศูนย์การเรียนในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “Lifelong learning Society in Thailand” Scenario & How to Live in” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับฉากทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย และวางแผนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำดัชชีชี้วัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและข้อเสนอแนวทางหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

stjbc_author

August 24, 2023
1 2 28