18 ตุลาคม พ.ศ.2566 นางสาวสุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนและสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยทางสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ นำโดยผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยที่ผ่านมาทางสมาคมทั้งสองสมาคม ได้ทำความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนของโรงเรีนนเอกชนนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษากลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาควบคู่กับการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนและดำเนินการต่อ MOU(ลงนามความร่วมมือ)เป็นครั้งที่ 2

18 ตุลาคม พ.ศ.2566 นางสาวสุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนและสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยทางสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ นำโดยผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยที่ผ่านมาทางสมาคมทั้งสองสมาคม ได้ทำความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนของโรงเรีนนเอกชนนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษากลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาควบคู่กับการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนและดำเนินการต่อ MOU(ลงนามความร่วมมือ)เป็นครั้งที่ 2