๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น
ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น