เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ [ส.ก.ส.อ.] จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนในศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. ในหัวข้อ “การโฆษณาและองค์ประกอบของโฆษณา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน่ความรู้เรื่องการตลาดและการสร้างแบนด์ในยุคดิจิทัล และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตร โดยมีนายภาณุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick CO.,LTD เป็นวิทยากร และมีอาจารย์ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เรียนในเครือ ศูนย์การเรียน ให้การเข้าร่วมเป็นอย่างดี