เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบในรูปแบบศูนย์การเรียน ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของกระบวนการยุติธรรม โดยมีรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิริธร

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบในรูปแบบศูนย์การเรียน ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของกระบวนการยุติธรรม โดยมีรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิริธร