เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ร่วมกับศูนย์การเรียน ในสังกัดสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าร์เทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าหารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ร่วมกับศูนย์การเรียน ในสังกัดสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าร์เทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้การต้อนรับและร่วมหารือ