เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา : สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีไหว้ครูของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และมอบประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในพิธียังมีการมอบเข็มที่ระลึกประดับแก่กรรมการสงเคราะห์แก่ภาคีเครือข่ายอีกด้วย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา : สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีไหว้ครูของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และมอบประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในพิธียังมีการมอบเข็มที่ระลึกประดับแก่กรรมการสงเคราะห์แก่ภาคีเครือข่ายอีกด้วย