เมื่อวันที่ (28 – 06 – 66) ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนมารีอา และ นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเเสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาส จัดโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ (28 – 06 – 66) ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนมารีอา และ นายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเเสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาส จัดโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ