เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้บริหารศูนย์การเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในโอกาสนี้ ผู้จัดการศึกษาและผู้บริหารศูนย์การเรียน ได้สะท้อนถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการกำหนดระเบียบที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียน เงินอุดหนุนที่ผู้เรียนควรได้รับสิทธิที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้บริหารศูนย์การเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในโอกาสนี้ ผู้จัดการศึกษาและผู้บริหารศูนย์การเรียน ได้สะท้อนถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการกำหนดระเบียบที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียน เงินอุดหนุนที่ผู้เรียนควรได้รับสิทธิที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เป็นต้น