เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่ 590/2565 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นคณะทำงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การเรียน รวมถึงจัดทำแนวทาง คู่มือ และกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่ 590/2565 แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นคณะทำงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การเรียน รวมถึงจัดทำแนวทาง คู่มือ และกำกับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์