เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความร่วมมือของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความร่วมมือของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว