เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อสื่อสารแนวทางและทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรม อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และผ่านการประชุมทางไกล Online

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน เพื่อสื่อสารแนวทางและทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรม อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และผ่านการประชุมทางไกล Online