เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายณรงค์ฤทธิ์ นวมบางขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะบุคลากร เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อประชุมปรึกษาหารือกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนางศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ ผู้จัดการศึกษาพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยม ติดตามการจัดการศึกษา รวมถึงให้กำลังใจผู้เรียนในสถานพินิจ ฯ อีกด้วย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายณรงค์ฤทธิ์ นวมบางขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะบุคลากร เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อประชุมปรึกษาหารือกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนางศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ ผู้จัดการศึกษาพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยม ติดตามการจัดการศึกษา รวมถึงให้กำลังใจผู้เรียนในสถานพินิจ ฯ อีกด้วย