เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมสามารถสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมสามารถสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา