เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการเข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อล้ำในสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรมด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันพระปกเกล้า โอกาสนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ นายอนุกูล อ่ำอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น และตัวแทนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับทีมวิจัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการเข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อล้ำในสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรมด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันพระปกเกล้า โอกาสนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี , นางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ นายอนุกูล อ่ำอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น และตัวแทนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับทีมวิจัย