เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคุณขนิษฐา บุญมาลี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าราชการสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างการประชุม นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และนายชวดล ชัยวรวัช กรรมการสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ดำเนินการประชุมและได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี (1)เรื่องหลักการการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 (2)เรื่องรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย เรื่องการจัดการเรียนรู้ การนับอายุผู้เรียน การจัดเด็กเข้าชั้นเรียน และ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องหลังเด็กปล่อยตัว นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ สถานศึกษาภาคีเครือข่ายยังเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลอีกด้วย

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับคุณขนิษฐา บุญมาลี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ และข้าราชการสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างการประชุม นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม และนายชวดล ชัยวรวัช กรรมการสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ดำเนินการประชุมและได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี (1)เรื่องหลักการการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 (2)เรื่องรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย เรื่องการจัดการเรียนรู้ การนับอายุผู้เรียน การจัดเด็กเข้าชั้นเรียน และ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องหลังเด็กปล่อยตัว นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ สถานศึกษาภาคีเครือข่ายยังเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลอีกด้วย

เวลาต่อมา ได้พาคณะบุคลากรของศูนย์การเรียนและสมาคม เข้าพบเด็กและเยาวชน เพื่อนำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทั้ง สองหน่วยงานกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม