เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายไพโรจน์ อนุเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม