เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ โดยร่วมประชุมหารือพร้อมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกอบรมฯ – สถานพินิจฯในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ เข้าร่วมการประชุมด้วย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ โดยร่วมประชุมหารือพร้อมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกอบรมฯ – สถานพินิจฯในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ เข้าร่วมการประชุมด้วย