เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดสอบสัมภาษณ์โครงงานของผู้เรียน ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน SCA ซึ่งการจัดทำโครงงานโดยผู้เรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียน โดยมี ผู้บริหารสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ , ผู้บริหารศูนย์การเรียน , ผู้เชี่ยวชาญ ด.ต.ปฐมพงศ์ ยินดีวงษ์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ Mr.Ricardo Aguilar ( Musician and Singer ) อาชีพ นักร้องนักดนตรีอาชีพ รวมถึง คณาจารย์จาก SCA ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงงาน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดสอบสัมภาษณ์โครงงานของผู้เรียน ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน SCA ซึ่งการจัดทำโครงงานโดยผู้เรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียน โดยมี ผู้บริหารสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ , ผู้บริหารศูนย์การเรียน , ผู้เชี่ยวชาญ ด.ต.ปฐมพงศ์ ยินดีวงษ์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ Mr.Ricardo Aguilar ( Musician and Singer ) อาชีพ นักร้องนักดนตรีอาชีพ รวมถึง คณาจารย์จาก SCA ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงงาน