เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายณรงค์ฤทธิ์ นวมบางขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกันสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะกลองพื้นบ้าน วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายณรงค์ฤทธิ์ นวมบางขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกันสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะกลองพื้นบ้าน วัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ