เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2566 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส พร้อมนางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยศูนย์การเรียนและนายชวล ชัยวรวัช กรรมการสมาคมฯ เข้าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ ด้านการทำขนมลูกชุบ และการอบรมการเป็นบารริสต้าเบื้องต้นแก่ผู้เรียนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพเสริม สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรศูนย์การเรียนที่ต้องการพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้

เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2566 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ บารนาบัส พร้อมนางสาวการะเกศ อังศุภานิช ผู้อำนวยศูนย์การเรียนและนายชวล ชัยวรวัช กรรมการสมาคมฯ เข้าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพ ด้านการทำขนมลูกชุบ และการอบรมการเป็นบารริสต้าเบื้องต้นแก่ผู้เรียนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และสร้างอาชีพเสริม สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรศูนย์การเรียนที่ต้องการพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้