เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการเรียน ฯ เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการวัดและประเมินผลผู้เรียน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งทำการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักสูตร ซึ่งการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เป็นการให้โอกาสทางการศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการเรียน ฯ เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการวัดและประเมินผลผู้เรียน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งทำการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักสูตร ซึ่งการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เป็นการให้โอกาสทางการศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม