เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ การเทียบโอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้เรียนสำหรับการแนะแนวการศึกษาต่อ และติดตามให้คำแนะนำการทำโครงงานแก่ผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักสูตร ซึ่งการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรดังกล่าว เป็นการให้โอกาสทางการศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ การเทียบโอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้เรียนสำหรับการแนะแนวการศึกษาต่อ และติดตามให้คำแนะนำการทำโครงงานแก่ผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักสูตร ซึ่งการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรดังกล่าว เป็นการให้โอกาสทางการศึกษา ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม