เกี่ยวกับเรา

สมามการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

สมามการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)  ตั้งแต่ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพององค์กร ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมที่กำหนดไว้

สัญลักษณ์ของสมาคม

เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น ด้านในเป็น รูปหนังสือ ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้ และ รูป ค้อน ไขควง ช้อน ส้อม แสดงความหมายของอาชีพต่างๆ ด้านล่างหนังสือเป็นรูปคนเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ เป็นการบ่งบอกถึง คนไม่ว่าจะเป็นวัยใด เริ่มตั้งแต่เด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และวงกลมชั้นนอกด้านบนเป็นชื่อสมาคมภาษาไทย และด้านล่างเป็นชื่อสมาคมเป็นภาษาอังกฤษ พื้นในวงกลมเป็นสีฟ้า ส่วนพื้นวงกลมรอบนอกใช้สีน้ำเงิน ตัวอักษรภายใน ใช้สีขาว

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดโอกาส

ส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและมีอาชีพในการดำรงชีวิต

เป็นสถานที่รวมกลุ่ม หรือชุมนุม

เป็นสถานที่รวมกลุ่ม หรือชุมนุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ และด้านฝึกอาชีพ

ส่งเสริมพลานามัยและนันทนาการ

ส่งเสริมพลานามัยและนันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา และการจัดกิจกรรมบันเทิงตามที่ เห็นสมควร