สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และมูลนิธิ ​CYF ร่วมแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา​ของศูน​ย์​การเรียน​บ้าน​คุณธรรม​ โดยสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบูรณ์​ เขต 2

ความเข้าใจ​ในการจัดการ​ศึกษา​มาตรา 12 “ศูนย์​การเรียน” โดย​องค์กร​ชุมชน​และ​องค์กร​เอกชน

ยังคงต้องแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ ทำความเข้าใจ​ พร้อมส่งเสริม​สนับสนุน​ ให้ภาคประชาสังคม ที่มีอัตลักษณ์​ในการจัดการเรียนรู้​เฉพาะ​กลุ่ม​ เฉพาะ​ทาง สามารถ​ยกระดับ​การจัดการศึกษา​ หารูปแบบแนวทางการจัดทำเอกสารทางวิชาการ​ ที่ลดรูป และเหมาะสม​กับการจัดการศึกษา​นอกระบบและ​ตาม​อัธยาศัย