วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ อาจารย์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในการมาให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาและผู้สนใจ โดยหัวข้อในการอบรมให้ความรู้คือ “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น คอร์สที่ 2 (Basic Chinese for Communication)”

กิจกรรมวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยผู้เรียนและผู้สนใจที่ทำแบบประเมินการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)