วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการศึกษา ผู้บริหาร ศูนย์การเรียนในเครือข่าย เรื่องการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศูนย์การเรียน