วันนี้(9/มี.ค./65) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียน ตามข้อสั่งการในที่ประชุมของนายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่มอบหมายให้แต่ละศูนย์การเรียนดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีผลเป็น “ลบ” โดยไม่ติดเชื้อทุกราย