วันนี้ (31 ส.ค. 65) เวลา 09:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนภูมิภาค เช่น ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน

วันนี้ (31 ส.ค. 65) เวลา 09:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนภูมิภาค เช่น ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน