วันนี้ (19/06/66) เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะ ผู้จัดการศึกษาในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุม “การดำเนินงานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2566” มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 6 – 04 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO – Conference)

วันนี้ (19/06/66) เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะ ผู้จัดการศึกษาในเครือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุม “การดำเนินงานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2566” มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 6 – 04 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO – Conference)