วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 09:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 09:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน