วันที่ (31 พ.ค. 65) นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพในฐานะผู้จัดการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิทัศน์การศึกษาไทยเสียงสะท้อนจากหุ้นส่วนทางการศึกษา” กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานสภาวะการณ์ทางการศึกษาไทยในปี 2565 รวมถึงประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาต่อสภาการศึกษาและรัฐบาล ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ (31 พ.ค. 65) นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพในฐานะผู้จัดการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิทัศน์การศึกษาไทยเสียงสะท้อนจากหุ้นส่วนทางการศึกษา” กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานสภาวะการณ์ทางการศึกษาไทยในปี 2565 รวมถึงประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาต่อสภาการศึกษาและรัฐบาล ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย