วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น ร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ สัมมนาวิชาการ “การปรับตัวและแนวโน้มการท่องเที่ยวกระแสหลักหลังโควิด19” จัดโดย โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมให้ความรู้และเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว โดยข้อมูลจากการสัมมนาเป็นประโยชน์สำหรับ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป เพื่อถอดบทเรียนไปสู่การกำหนดทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด 19 เพื่อสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น ร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ สัมมนาวิชาการ “การปรับตัวและแนวโน้มการท่องเที่ยวกระแสหลักหลังโควิด19” จัดโดย โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมให้ความรู้และเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว โดยข้อมูลจากการสัมมนาเป็นประโยชน์สำหรับ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป เพื่อถอดบทเรียนไปสู่การกำหนดทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด 19 เพื่อสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน