วันที่ 2กรกฎาคม 2564 ทางสมาคมได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่องอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ได้ประกาศอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว #ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น

วันที่ 2กรกฎาคม 2564
ทางสมาคมได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เรื่องอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ได้ประกาศอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว #ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น