วันที่ 19 เมษายน 2565 ทางโปรแกรม Zoom Meeting นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์การเรียน ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนและผู้จัดการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ

และหารือการดำเนินงานของศูนย์การเรียนในมิติทางด้านนโยบาย ด้านกฎหมายและระเบียบ รวมไปถึงพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศูนย์การเรียนตามแนวทางของกฎกระทรวง กฎหมาย และรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียนเข้มแข็งที่สามารถจัดการศึกษาให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้