วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 09:00 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา เซ้าท์เทิร์น พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การเรียนในสังกัด ให้การต้อนรับ พญ.วัชรา รั้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์วิทยาลัยราชสุดา

ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และหารือความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาร่วมกัน ผ่านทาง Zoom Meeting โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนในศูนย์การเรียน โดยภายหลังจากการหารือ จะมีการวางแผน การปฏิบัติการ และความร่วมมือในการจัดการศึกษาและส่งเสริมงานวิชาการสำหรับผู้เรียนในโอกาสถัดไป