เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน