ผลงานศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา

การประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคม และนายอนุกูล อ่ำอนันต์ กรรมการสมาคม ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมทั้งนายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารร่วมสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพม.กท.1

นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารร่วมสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพม.กท.1

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางเข้าพบ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.1 โดย ผอ.สพม.กท.1 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลผลิต (output) จากการทำโครงงานตามหลักสูตรไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวก ในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม.กท.1 ด้วย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในการผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในการผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิสรานุวัฒน์ อิสราวรกุล ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ