ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์รบบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  เมตาเวิร์ส (Metaverse)”

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)”

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณภานุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick ในการมาให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาและผู้สนใจ โดยหัวข้อในการอบรมให้ความรู้คือ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)” กิจกรรมวันนี้มีนายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับฟังเป็นอย่างดี โดยผู้เรียนและผู้สนใจที่ทำแบบประเมินการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันอาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาของ (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และวัดผลประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom โดยผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี