ประชาสัมพันธ์📢📢📢 ท่านผู้ปกครองและผู้เรียน ผู้เรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ที่ยังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

👉ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอส ปทุมธานี
ได้ให้ศูนย์การเรียนฯ สำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ตามเอกสารแนบด้านล่าง
ทางศูนย์การเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตอบแบบตอบรับแจ้งความจำนงการฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564

เพื่อทางศูนย์การเรียน จะได้ทำการสรุปรายชื่อ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี

ตามหนังสือแจ้งของทางเขตฯและปฎิบัตตาม Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก้นักเรียนตามลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
นางศุภรดา ชัยวรวัช
นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ)
ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

หมายเหตุ
สถานที่ฉีดยังไม่ได้ระบุ ว่าเป็นที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี หรือที่ใด
https://forms.gle/22FxcPo4VPdfWmG57