นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารร่วมสวัสดีปีใหม่ ผอ.สพม.กท.1

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี และ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เดินทางเข้าพบ นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ผอ.สพม.กท.1 โดย ผอ.สพม.กท.1 ได้มอบนโยบายและแนวคิดแก่ผู้จัดการศึกษาและบุคลากรของศูนย์การเรียน ในด้านการจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลผลิต (output) จากการทำโครงงานตามหลักสูตรไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวก

ในโอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพม.กท.1 ด้วย