ทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความยืดหยุ่น และสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป

ทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างผู้จัดการศึกษากับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน สร้างความยืดหยุ่น และสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อไป