ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในการผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรภพ สุขวิทยาวงษ์ ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภาวรรณ ยมศรีเคน ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรารัตน์ ศรีโท ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช